Sociální fobie Sociální fobie   
   Vítejte na stránkách SF!  přihlásit | registrace  

Hlavní menu

   Úvod
 Články
 Terapeuti
 Knihy
 Vaše příběhy - vložit
 Vaše tvorba - vložit
 Fórum - založit téma
 Pokec -stav
 Seznamka
 Ankety
 Kalendář
 Poradna
 Odkazy
 Kniha návštěv
 Kontakt
 


TOP

  Hudba,co rádi poslouchají fobíci, 12.03.2019, 02:26
Filmy, 23.11.2018, 20:46
Ztrata panictvi/panenstvi u lidi ze SF,kdy ?, 04.09.2017, 18:55
Zaměstnání a sf, 01.11.2016, 19:13
Hledají se všichni z Ostravska, 11.01.2015, 18:00
|Něco pro radost, 06.08.2014, 11:54
Vědecké zajímavosti, 06.08.2014, 11:37
Sociální fobie a křesťanská víra, 13.06.2014, 16:06
Naše občanské sdružení, 19.09.2013, 15:51
Pomohla někomu AD na SF?, 16.01.2013, 21:55
 
Celkem: 30 Zobrazit vše


Aktuality

  19.09.2010, 17:36
Byly aktualizovány informace o občanském sdružení Sfinga, o.s. Obecné informace, cíle, kontakty, termín srazů ...zobrazit

02.08.2010, 22:35
Diskuzní fórum nyní dostupné přes RSS čtečky. Zdroj XML Atom 1.0 http://socialnifobie.info/feed/ Případné pr...zobrazit

10.07.2010, 15:08
Portál dostal nový plášť! Náměty a připomínky jsou velmi vítány. Především pak, pokud naleznete chybu, ozn...zobrazit

08.07.2010, 12:54
Zdravím vespolek Dnes došlo k nasazení nového motoru fóra. Z vnějšku se vcelku nic nezměnilo, ale uvnitř do...zobrazit

 
Celkem: 4 Zobrazit všePoznámky k sociální fobii


Úvod
Člověk během životní pouti prochází různými náročnými údobími, z nichž nejdramatičtější jsou následující přechody: narození, puberta, partnerský vztah, rodina, důchodový věk a smrt.
Tak jako v případě sazenice, ze které má později vyrůst strom, záleží na prvních měsících života člověka - do jakého prostředí a s jakými dispozicemi bude přiveden na svět a jaké péče se mu během tohoto období dostane.
Lidová rčení: „Strom je třeba ohýbat, dokud je mladý, potom už ohnout nelze“, „Starý strom nepřesadíš“ či známá věta Tomáše Akvinského: „Svěřte mi chlapce do jeho sedmi let, potom si jej vezměte.“, poukazují na psychologickou skutečnost, že základní struktura osobnosti člověka se vytvoří během prvních let života. To ale neznamená, že dále se člověk nemůže měnit a vyvíjet k lepšímu, nicméně temperament či základ osobnosti, jsou již jednou provždy položeny.
Kromě velkého významu působení prostředí na psychiku dítěte, hrají zde důležitou roli i dispozice, s jakými člověk přichází na svět. Ty jsou dány biologicky či geneticky.
Nás zajímá oblast emoční a ta je zastoupena v mozku nejvíce emočním centrem zvaným amygdala. Autor D. Goleman ve své knize Emoční inteligence (Praha, 1997) uvádí, že „Základní povahové sklony jsou tedy dány již při narození nebo těsně po něm.“. Dále zde píše, že náš temperament rozhoduje o tom, zdali budeme v životě reagovat spíše pozitivně či negativně.
Lidská psychika je však věcí nesmírně složitou, dynamickou a flexibilní, než aby se dalo říct, že není třeba na sobě již pracovat. Ba naopak, čím pevněji je psychika ukotvena řekněme vertikálně, o to silněji se můžeme opřít do jejího vývoje a zušlechťování v jiných směrech.
 
Okolnosti psychického vývoje
Psychické - významná období
            (viz P. Říčan: Cesta životem, G. Kenneth West: Dobrodružství psychického
             vývoje)
-   rané dětství a výchova, formování osobnosti v průběhu prvních měsíců a let
-   puberta a seberealizace (viz V. Kast: Otcové – dcery, matky - synové)
-  partnerský vztah a možnost být sám sebou (viz G. Corrneau: Anatomie lásky, J. Willi: Psychologie lásky)
-     mateřství a rodina – omezení kontaktu s okolím
-   přechod do neproduktivního (důchodového) období a riziko ztráty kontaktu s okolím
-     jiná psychická porucha
 
Genetické a fyziologické:
-  genetické neboli vrozené dispozice – funkce amygdaly (viz D. Goleman,: Emoční inteligence, F. Koukolík: Lidský mozek), vliv dopaminu, serotoninu (viz cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin\" target=blank>cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin>, www.seroquel.cz/01_konference/02mlyn/02...." target=blank>www.seroquel.cz/01_konference/02mlyn/02....>)
-     nemoci a postižení
-     vedlejší účinek léků
Oslabené „já“ (viz Aaron T. Beck: Kognitivní terapie a emoční poruchy)
Výše uvedené skutečnosti, mají dalekosáhlý vliv na vývoj a vyzrávání našeho „já“. Zažíváme-li v raných obdobích vývoje strach, nejistotu, je-li základní potřeba jistoty a bezpečí neuspokojena, stáváme se nedůvěřivými k okolí. Přidají-li se k tomu dispozice genetické (viz amygdala), je velmi pravděpodobné, že náš vztah ke světu nebude tím nejpozitivnějším. A to nikoli jen v tomto období, ale následně po celý život.
Je třeba mít ale na paměti skutečnost, že každý zápor nese sebou i klad a je na nás, abychom výhody takovéto naší povahy objevily a využily.
Lidé s nevyzrálým, oslabeným, labilním „já“, se pak potýkají s problémy jako:
 -     méněcennost
člověk neumí přijímat kritiku ani pochvalu, neumí říkat NE, bojí se opuštěnosti, změn, závislosti, citové blízkosti, bojí se využít svůj potenciál…
-     úzkost
je následkem strachu z možného ohrožení, je napětím ze známe či neznámé situace (viz www.uzkost.cz/\" target=blank>www.uzkost.cz)
-     automatické negativní myšlenky (viz Aaron T. Beck: Kognitivní terapie a emoční poruchy)
-     uzavřenost
strach mluvit o svých bolestech i přílišného projevu radosti, nebo naopak přehánění radosti, jako způsob maskování skutečných pocitů
-     přecitlivělost
strach z pozorování konfliktu, nesouladu, negativní skutečnosti, počasí
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->psychospirituální krize (ta ale může potkat každého, viz fil. problém (existencialismus) – S. Kierkegaard, J.P.Sartre…, náboženský problém…, psychologický problém – Logoterapie a existenciální analýza, viz česká společnost SLEA - www.volny.cz/slea\" target=blank>www.volny.cz/slea>, více k psychospirituální krizi, schizofrenii a mystice: www.stinstromu.net/\" target=blank>www.stinstromu.net)
Psychická obrana – potlačování problému
-     vyhýbání se stresovým situacím
-     racionalizace (filozofování, studium psychologie…)
-     obsedantně kompulsivní chování
-     bludy a zkreslené vnímání sebe sama
-     suverénní chování
-     agrese
-     alkohol a drogy
-     workoholismus a kariéra
Psychoterapie – řešení problému
(viz Jan Vymětal: Úvod do psychoterapie, J. Praško: Máte nepřiměřený strach ze sociálních situací)
             Časté pojmy
-     Individuální psychoterapie
Individuální psychoterapie je postavena na vztahu mezi klientem s psychoterapeutem. Klient dochází na sezení většinou jednou, dvakrát týdně. Psychoterapeut je zde tím, kdo vede rozhovor a směřuje ho žádoucím směrem. Pomáhá hledat východiska a je zpětnou vazbou klientovi. Terapie zpravidla trvá několik měsíců až let, taky v závislosti na druhu terapie a problému klienta.
Návštěva může být i jednorázová, nejedná se však o psychoterapii, spíše o úlevu. 
-     Skupinová psychoterapie
Skupinová psychoterapie je postavena na vzájemném vztahu klientů v rámci skupiny. Psychoterapeut skupinu moderuje, často jen koriguje, případně připravuje společné aktivity (rozcvičení se, artterapie, relaxace, apod.).
Setkání skupiny se zpravidla koná jednou týdně a trvá 1,5 až 2 hodiny. Délka terapie je několik měsíců až let. U terapií orientovaných na vztahovou dynamiku, začíná mít skupina význam kolem jednoho, až půldruhého roku navštěvování.
Dále se může jednat o skupiny v rámci denního stacionáře, ty pak probíhají každý den od rána do odpoledne. Délka terapie je několik týdnů až měsíců.
Skupinové terapie se dále děli na otevřené - noví lidé postupně přicházejí a odcházejí ti, kteří se rozhodnou skupinu již ukončit. A dále skupiny uzavřené, kde skupina se začne scházet v určitém složení a počtu lidí a po celou dobu skupiny se noví členové nepřibírají, pouze ti, kteří chtějí skončit, z terapie odejdou.
Dále zde platí zásada, že účastníci terapie by se neměli znát z dřívějška mimo skupinu, ani se mimo skupinu stýkat, neboť se tím narušuje otevřenost a vytvářejí se subskupiny v rámci skupiny.
Počet lidí na skupině se zpravidla pohybuje kolem deseti. 
-     Behaviorální přístup
Jde o přístup, vycházející z behaviorální teorie, která popisuje člověka a jeho psychické procesy, jako produkt vnějších událostí, kde hlavní zřetel je soustředěn na podmínky, v jakých dotyčný člověk žil a žije a nikoli na to, jaké myšlenky a  pocity se v něm odehrávají. V rámci terapie se pak nacvičuje chování, se kterým má klient problém, učí se jednat v různých situacích. 
-     Kognitivní přístup
Zaměřuje se na vnitřní myšlenkový a citový život klienta, jeho vnímání sebe sama a světa, jako na možný zdroj problémů či jako na východisko. 
-     Psychoanalytický přístup
Vychází z teorie, podle níž vědomé prožívání pouze zakrývá skutečné pohnutky, přání a bolesti, potlačené do nevědomé oblasti. Za pomoci volných asociací se člověk postupně k těmto nevědomým myšlenkám „prokopává“, přivádí je do vědomí a vyrovnává se s nimi – integruje je do vědomí.
 
Nejčastější druhy psychoterapií
-     KBT
Je velmi efektivní kombinací výše popsaných kognitivně behaviorálních přístupů. 
-     Psychoterapie orientované na vztahovou dynamiku
Stojí na uměle vytvořeném společenství lidí, které je jakýmsi ekvivalentem skupiny lidí z běžného života. Zde se člověk před lidmi učí spontánně projevovat, naslouchat, především pak mluvit o svých problémech, bolestech i radostech. Je mu od okolí poskytována zpětná vazba, tedy to, jak jej druzí vnímají, hodnotí, co v nich vzbuzuje, a sám tuto zpětnou vazbu poskytuje druhým. V tomto důvěrném společenství získává zázemí a nově získané dovednosti a znalosti přenáší do běžného života. 
-     Artterapie, dramaterapie, biblioterapie…
Jsou provozovány separátně, nebo kombinovány, či využívány ve výše uvedených terapiích. 
-     Psychoanalýza
Obecně by se dalo říct, že psychoanalýzou je individuální psychoterapie, kde četnost sezení je častější, než třikrát týdně. Je založena především na volných asociacích. 
-     Párová psychoterapie
Jak název napovídá, je určena pro lidi s párovými problémy, především problémy v partnerských či manželských vztazích. Zpravidla se v problémovém vztahu neléčí jen jeden člověk, ale oba dva, neboť partnerský problém se odehrává vztahově, tedy vzhledem k vzájemnému postoji dvou lidi vůči sobě. 
-     Skupiny osobního rozvoje
Obdoba skupinové psychoterapie, jak je uvedeno výše. Jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti. Není považováno za hospitalizaci, proto jsou vždy placeny klientem. 
-     Svépomocné skupiny
Sestávají z lidí s určitým společným problémem, nejsou moderovány, slouží pro sdílení společných pocitů a zkušeností. Setkání se konají jednou týdně či obtýden.
V posledních letech jsou velmi rozšířeny.
Skupinu zaměřenou na sociální fobii můžete najít např. na adrese socialnifobie.me.cz/srazy\" target=blank>socialnifobie.me.cz/srazy>


 Způsob placení psychoterapie 
-     Pojišťovny
Většina lékařů má smlouvu s pojišťovnou, respektive s několika pojišťovnami.
Má-li psychoterapeut uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, u které jste Vy zapsán/a, je léčba hrazena pojišťovnou a ne Vámi. Je tedy na Vás, zda chcete lékaři platit přímo a ze svého, nebo necháte platit pojišťovnu z peněz, které jsou jí z Vašeho platu odváděny v rámci zdravotního pojištění.
-     Přímá platba
Jedinou potenciální výhodou přímé platby může být skutečnost, že lékař placený přímo a v závislosti na výši Vaší platby, Vám pravděpodobně poskytne lepší služby.
Relevantní odkazy
Psychologové: zlatestranky.idnes.cz/listuj/?idRubriky=..." target=blank>zlatestranky.idnes.cz/listuj/?idRubriky=...> Psychiatři: zlatestranky.idnes.cz/listuj/?idRubriky=..." target=blank>zlatestranky.idnes.cz/listuj/?idRubriky=...> Psychoterapeutická zařízení: socialnifobie.me.cz/?lecba=l\" target=blank>socialnifobie.me.cz/?lecba=l>
www.mpu-prague.cz/cz/referats/psychology..." target=blank>www.mpu-prague.cz/cz/referats/psychology...> cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin\" target=blank>cs.wikipedia.org/wiki/Serotonin> www.seroquel.cz/01_konference/02mlyn/02...." target=blank>www.seroquel.cz/01_konference/02mlyn/02....> studentweb.ihned.cz/1-10031240-11488110-..." target=blank>studentweb.ihned.cz/1-10031240-11488110-...> www.soulwork.net/international/czech/cz_..." target=blank>www.soulwork.net/international/czech/cz_...> rodina.dama.cz/clanek.php?d=4199\" target=blank>rodina.dama.cz/clanek.php?d=4199>
Autor: Martin Žajdlík, 2006
Tento článek je amatérský, proto může obsahovat nepřesnosti i mylné údaje.
V případě, že na ně narazíte, zašlete mi prosím vzkaz z formuláře kliknutím
zde.
Děkuji za pochopení.
 


Sdílejte

 
 


Aktuální

  Svěřit se v práci?, 22.03.2019, 11:36
Hudba,co rádi poslouchají fobíci, 12.03.2019, 02:26
Praha - akce, 11.03.2019, 10:32
Tak jak se vám daří?, 11.03.2019, 10:22
Bakalářská práce - sociální fobie, 10.03.2019, 16:50
 
Zobrazit vše


Plánované akce

  Praha - akce, 11.03.2019, 10:32
Fobici z Ostravy, 17.02.2019, 10:46
Sraz v rámci terapie, 15.02.2019, 16:47
Svépomocná skupina České Budějovice, 28.01.2019, 11:53
Skupina Ostrava, Frýdek a okolí, 04.10.2018, 17:52
 
Celkem: 124 Zobrazit vše


Hledat

 
  
Web Témata 
Příspevky
 
 


Anketa

 

 
Vypsat všechny ankety


Google search

 

 


Návštěvnost

   


       SF na Lidé.cz
       SF na Twitter
       SF na Facebook
       RSS 2.0, Atom 1.0